098-553-6919 , 080-0819006 sales.npluscorp@gmail.com
Select Page

ถุงกันชื้น ขนาดใหญ่ สำหรับการส่งออกสินค้าผ่านตู้คอนเทนเนอร์ นี่อาจเป็นความคิด

ที่ประมาท เพราะในระหว่างการขนส่งสินค้า โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ

ที่ต้องข้ามน้ำข้ามทะเล ใช้เวลาเดินทางเป็นสัปดาห์ ยิ่งต้องให้ความสำคัญ เพราะระหว่าง

การเดินทางอาจเจอสภาพอากาศที่หลากหลาย แปรปรวน ส่งผลให้เกิดทั้งความร้อน

ความเย็น และความชื้นเกิดขึ้นภายในตู้คอนเทนเนอร์ แม้เราจะแพคสินค้าลงภาชนะที่

ปิดสนิทมิดชิดแล้ว แต่หากเกิดความชื้นขึ้นภายในตู้คอนเทนเนอร์ ก็จะส่งผลให้ลังสินค้า

เสียหาย และอาจทำให้ลุกลามทำให้ตัวสินค้าเสียหายได้เช่นกัน

ถุงกันชื้นขนาดใหญ่

การใช้ ถุงกันชื้น เพื่อใช้ดูดความชื้นตู้คอนเทนเนอร์ จึงมีส่วนสำคัญที่ช่วยป้องกันความชื้น

หรือควบคุมความชื้นไม่ให้ทำลายสินค้า สารดูดความชื้นหรือสารกันชื้นที่ใช้ได้นั้น ได้แก่

สารกันชื้นชนิดซิลิก้าเจล (Silica gel) ดินดูดความชื้น (Clay) และ สารดูดความชื้นชนิด

แคลเซียม คลอไรด์ (Calcium Chloride) โดยแนะนำใช้ถุงที่บรรจุสารดูดความชื้นได้

ทุกชนิด ในขนาดถุงละ 1,000กรัม/ชิ้น โดยแขวนในตู้คอนเทนเนอร์ หรือวางบนลังสินค้า

ประมาณ 8-12 ชิ้น สำหรับตู้คอนเทนเนอร์ขนาดสั้น หรือ 20” โดยอาจเลือกใช้ชนิดของ

สารดูดความชื้นตามความเหมาะสม

ถุงกันชื้น ซิลิก้าเจล ขนาด 1000 กรัม

ถุงกันชื้น ดินดูดความชื้น ขนาด 1000 กรัม

แคลเซียมคลอไรด์ ขนาด 1000 กรัม

สอบถามรายละเอียด คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ถุงกันชื้นหรือสารกันชื้นชนิดต่างๆได้ค่ะ

ที่ บริษัท เอ็นพลัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ฝ่ายขาย โทร. 098-5536919 ,

e-mail: sales.npluscorp@gmail.com

หรือ กดปุ่ม เพิ่มเพื่อน แล้วทักมาได้เลยจ้า