098-553-6919 , 080-0819006 sales.npluscorp@gmail.com
Select Page

น้ำมันกันสนิม Rust Oil

น้ำมันกันสนิม เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการป้องกันการเกิดสนิมของโลหะที่ใช้ เช่น

เหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส สนิมที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่สำคัญที่ต้องจัดการ สาเหตุหลักมา

จากความชื้นในอากาศ ส่งผลให้สิ่งที่ทำจากโลหะเสื่อมสภาพและเสียหาย การใช้น้ำมัน

กันสนิมเป็นการสร้างชั้นกันสนิมบนพื้นผิวของโลหะ ซึ่งจะช่วยป้องกันการสัมผัสของ

อากาศและความชื้นที่ตัวโลหะ

 

การเลือกใช้น้ำมันกันสนิม

จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ เช่น การใช้ในงานอุตสาหกรรม เครื่องจักร ในสภาพแวดล้อมหรือ

สถานที่ที่พบเจอความชื้นที่สูง และควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น ระยะเวลาการใช้งานของ

ตัวน้ำมันกันสนิม ระยะเวลาจัดเก็บเครื่องจักร ระยะเวลาการส่งออก สภาพแวดล้อม

ความชื้น เป็นสิ่งที่ควรพิจารณา การเลือกใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม จะช่วยเพิ่มอายุการ

ใช้งานของตัวโลหะ และลดความเสียหายก่อนที่จะเกิดขึ้นได้ในระยะยาว

น้ำมันกันสนิม น้ำมันกันสนิม

บริษัท เอ็นพลัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดจำหน่ายน้ำมันป้องกันสนิม เพื่อการปกป้องชิ้น

งานโลหะทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับน้ำมันกันสนิมเพิ่มเติมได้

โทร. 098-5536919, 080-0819006 หรือ

E-Mail: sales.npluscorp@gmail.com