098-553-6919 , 080-0819006 sales.npluscorp@gmail.com
Select Page

ปัญหาความชื้น อากาศบ้านเรา มีทั้งร้อน ทั้งฝน เจอทั้งแสงแดด สายลม และสายฝน

ในการใช้ชีวิตหากเราเจอสภาพอากาศที่ร้อน ก็หาเสื้อผ้าบางสบาย เพื่อระบายความ

ร้อนหรือหากเจอฝน ก็หาอุปกรณ์กันฝน ทั้งร่มทั้งเสื้อกันฝน เพื่อกันตัวเราจากความ

เปียกชื้น ซึ่งอาจทำให้เราไม่สบายได้ แล้วสินค้าของคุณล่ะ?? มีอุปกรณ์รับมือกับภาวะ

อากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้หรือไม่???

ปัญหาความชื้น

ทุกวันนี้ การใช้สารกันชื้นเพื่อกำจัด ปัญหาความชื้นในบ้านเรา ซึ่งได้แก่ Silica gel

และ Activated Clay หรือดินดูดความชื้น เพื่อป้องกันความชื้นในสินค้า นับว่ายังมีไม่มาก

เนื่องจากบางท่านอาจไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันสินค้าจากความชื้นมากพอ

เพราะคิดว่ามีภาชนะหรือถุงพลาสติกหรือกล่องกระดาษเพื่อช่วยป้องกันความเสียหายกับ

ตัวสินค้าอยู่แล้ว แต่ในความเป็นจริง ภาชนะหีบห่อเหล่านี้ ไม่สามารถป้องกันปัญหา

ความชื้นได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากขึ้นอยู่กับปัจัยภายนอกหลายอย่าง อาทิ สภาพอากาศ

อุณหภูมิภายนอกการจัดเก็บ ระยะเวลาการจัดส่งหรือจัดเก็บสินค้า ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผล

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับตัวสินค้าได้ อาจเกิดปัญหาบริเวณบรรจุภัรฑ์ด้านนอกที่อาจ

ส่งผลกับตัวสินค้าที่อยู่ด้านในได้ ดังนั้น การป้องกันความชื้นจึงเป็นสิ่งสำคัญในการจัด

ส่งหรือจัดเก็บสินค้า เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายตามมาหรือส่งผลต่อลุกค้าปลายทางที่

ได้รับสินค้า

สารกันชื้นที่ใช้ในปัจจุบัน มีมากมายหลายชนิด อาทิ silica gelซิลิก้าเจล Activated

Clayดินดูดความชื้น Calcium Chlorideแคลเซียมคลอไรด์ แต่ละชนิดมีคุณสมบัติ

ในการดูดความชื้นแตกต่างกันไป

Silica gel Activated clay

บริษัท เอ็นพลัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยินดีให้คำแนะนำ ปรึกษาปัญหาความชื้น

การใช้สารกันชื้นชนิดต่างๆได้ ติดต่อสอบถามผลิตภัณฑ์สารดูดความชื้นได้

ที่ฝ่ายขาย โทร. 098-5536919, 080-0819006

E-mail: sales.npluscorp@gmail.com