098-553-6919 , 080-0819006 sales.npluscorp@gmail.com
Select Page

สารดูดความชื้น (Desiccant) หรือสารที่มีความสามารถในการดูดความชื้นจากสภาพ

แวดล้อม ทำให้บริเวณรอบๆ มีความชื้นที่ต่ำลง สามารถนำไปใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรม

ซึ่งช่วยป้องกันสินค้าของคุณจากปัญหาความชื้น ไม่ว่าจะเป็นช่วงของการแพ็คสินค้า

การเก็บสินค้าหรือการส่งออก

สารดูดความชื้น (Desiccant) ชนิดแรก ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ ซิลิก้าเจล

โครงสร้างของซิลิก้าเจล มีพื้นผิวที่มีความสามารถในการดูดความชื้น มักนำมาใช้ในการ

รักษาความสดให้กับสินค้าและวัตถุดิบที่อาจเสียหายจากความชื้น การใช้ซิลิก้าเจลนั้น

ง่ายและปลอดภัย ไม่มีอันตรายต่อผู้ใช้งาน

สารดูดความชื้น ซิลิก้าเจล

สารดูดความชื้น (Desiccant) ชนิดที่สอง คือ ดินธรรมชาติ Activated Clay

เป็นดินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาจากแร่ธรรมชาติ ไม่มีอันตรายต่อผู้ใช้ สามารถดูด

ความชื้นได้เพราะมีโครงสร้างที่มีรูพรุนขนาดเล็ก

สารดูดความชื้น activated clay

สารดูดความชื้น (Desiccant) ชนิดที่สาม คือ แคลเซียม คลอไรด์ Calcium Chloride

เป็นสารที่มีสูตรเคมี คือ CaCl2 ซึ่งประกอบไปด้วยแคลเซียมและคลอไรด์ มีลักษณะเป็น

ผงหรือก้อนขาว มีความสามารถในการดูดความชื้นจากอากาศ ดูดความชื้นในสถานที่ที่

ต้องการควบคุมความชื้น เช่น ใช้ในสถานที่เก็บเครื่องจักร วัสดุเครื่องมือ ที่อาจถูกทำลาย

จากความชื้น ใช้ในตู้คอนเทนเนอร์ที่ต้องการส่งสินค้าออกนอกประเทศ เป็นต้น

สารดูดความชื้น Calcium Chloride

สารที่เราแนะนำเป็นสารดูดความชื้น ที่พบเจอได้บ่อยและใช้กันอย่างแพร่หลายในหลาก

หลายอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีสารอีกหลายตัวที่สามารถดูดความชื้นได้ และสารแต่

ละตัวก็จะมีประโยชน์นอกเหนือจากดูดความชื้น ประสิทธิภาพในการดูดความชื้นจาก

สภาพแวดล้อม ของสารแต่ละตัวก็จะดูดได้ประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน

 

สนใจสอบถามข้อมูลของ สารดูดความชื้น เพิ่มเติม สามารถ กดปุ่มเพิ่มเพื่อน แล้วทักมา

ได้เลยจ้าทางเราสามารถให้คำแนะนำ การใช้ซองกันชื้น อย่างถูกต้องและ

มีประสิทธิภาพ และยังมีจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ